Plichten en aansprakelijkheden

Plichten en aansprakelijkheden

Plichten en aansprakelijkheden

Plichten en aansprakelijkheden

Plichten en aansprakelijkheden

Is de aannemer verantwoordelijk voor tijdens de utvoering van de werken aangerichte schade aan het eigendom van mijn buren of aan het voedpad?

De aannemer is hiervoor alleen verantwoordelijk indien de schade te wijten is aan een gebrek aan zorgvuldigheid of een andere fout van zijn kant.  Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij zich niet gehouden heeft aan de plannen en het bestek en de schade hierdoor veroorzaakt is. 

Maar zelfs indien hij zich strikt aan de plannen en het bestek heeft gehouden, kan hij nog een fout begaan hebben. Indien hij bijvoorbeeld niet volgens de regels van de kunst heeft gewerkt en niet voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen, blijft hij aansprakelijk.  Als de plannen of het bestek fouten of hiaten bevatten die aanleiding kunnen geven tot schade aan derden, behoort het daarenboven tot de plicht van de aannemer de bouwheer daarop te wijzen, eventueel via diens architect.  Als de aannemer dat op een bewijsbare manier heeft gedaan, zal de verantwoordelijkheid voor die schade ook bij de bouwheer en zijn architect komen te liggen. 

Ook indien de schade wordt veroorzaakt door het niet naleven van wettelijke of reglementaire bepalingen, zoals de regels inzake afstanden, uitzichten, dakdrop, of de voorschriften van de stedenbouwkundige vergunning, is de aannemer aansprakelijk.

Opgelet: uw aansprakelijkheid als buurman is een stuk uitgebreider dan die van de aannemer.  U kunt zelfs door uw buur worden aangesprokenen indien de schade bij hem is veroorzaakt zonder dat u, uw architect of uw aannemer een fout hebben begaan.  U kunt in uw contract laten voorzien dat de architect of aannemer voor dergelijke schade instaan, maar die zullen daar niet happig op zijn.  Een architect zal hierbij terecht opmerken dat zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit al een verzwaring van het verzekeringsrisico zal beschouwen.